Kolejny Spływ kajakowy przed Nami

13 lipca zapraszamy na kolejny spływ kajakowy 🚣‍♀️😀‼️

Ilość miejsc ograniczona‼️
DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ!!!

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie i wpłata do dnia 9.07.2019;
Tym razem przepływamy rzeką Widawką i Wartą z Ujścia rzeki Widawki z Grabią do Strońska 🚣‍♀️‼️
Zapisy pod numerem telefonu 500-855-323

Zgłoszenie do spływu kajakowego odbywa się za pomocą:
fanpage MOSiR poprzez wysłanie wiadomości;
mailowo: kierownik@mosir-zdunskawola.pl ;
telefonicznie: 500-855-323;

Udział w spływie kajakowym jest płatny. Koszt dla jednej osoby wynosi 50 zł;
Wpłatę należy dokonać na konto bankowe nr 55927900070071182120000010 z dopiskiem imię, nazwisko spływ kajakowy MOSiR, 11.05.2019;
Cena zawiera: wynajem kajaków, kapoków oraz beczki wodoodpornej, transport autobusem na miejsce i z miejsca wodowania, ognisko z kiełbaskami;
Organizator zapewnia również opiekę ratowniczą i ubezpieczenie.

REGULAMIN SPŁYWU KAJAKOWEGO „DO WIOSŁA…!”

1. Warunkiem uczestnictwa w spływie kajakowym jest zapoznanie się z jego regulaminem oraz podporządkowanie się decyzjom kierownictwa spływu.
2. Każdy uczestnik oświadcza, że stan jego zdrowia pozwala na podjęcie przeze niego wysiłku związanego z uczestnictwem w spływie oraz z pokonaniem w określonym czasie wyznaczonej trasy.
3. W spływie mogą brać udział osoby niepełnoletnie od lat 5, z zachowaniem pkt. 4 i 5 niniejszego regulaminu.
4. Osoby niepełnoletnie do 16 roku życia mogą brać udział w spływie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej, biorącej na siebie całkowitą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo, osoby niepełnoletnie do 18 roku życia mogą brać udział w spływie za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
5. Uczestnicy spływu są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa wodnego, ochrony przyrody oraz karty turysty.
6. Zabrania się zanieczyszczania trasy spływu.
7. Wszyscy uczestnicy spływu zobowiązani są do płynięcia w zapiętej kamizelce.
8. Obowiązkiem uczestników jest udzielanie pierwszej pomocy innym uczestnikom spływu w miarę swoich możliwości.
9. W przypadku wystąpienia przeszkody wodnej należy bezwzględnie postępować według poleceń kierownictwa spływu.
10. Uczestnicy spływu przed wypłynięciem mają obowiązek sprawdzić stan sprzętu pływającego.
11. W trakcie trwania spływu zabrania się picia alkoholu oraz używania środków odurzających.
12. Zabrania się płynięcia na wierzchu kajaka, wyprzedzania otwierającego spływ oraz pozostawania za zamykającym spływ.
13. Na spływie obowiązuje zakaz kąpieli.
14. Uczestnicy mają obowiązek bezwzględnego wykonywania poleceń instruktorów i ratowników.
15. Cenne przedmioty (dokumenty osobiste, telefony, aparaty fotograficzne) powinny być zabezpieczone przed zamoczeniem i utonięciem w specjalnej beczce wodoszczelnej.
16. Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności za rzeczy zagubione, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zakończeniu spływu.
17. Uczestnik spływu ponosi pełne koszty utraconego lub zniszczonego sprzętu pływającego oraz pokrywa wyrządzone przez siebie szkody.
18. Sprzęt zwracany po spływie kajakowym Organizatorowi winien być w stanie umożliwiającym natychmiastowe wypożyczenie. W innym przypadku Uczestnik poniesie koszty określone w cenniku Organizatora.
19. Organizator spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które nie podporządkują się regulaminowi spływu, bez prawa zwrotu poniesionych opłat.
20. Organizator spływu zastrzega sobie prawo dokonania koniecznych zmian trasy, godziny rozpoczęcia i programu spływu oraz odwołania spływu w przypadku wysokiego/niskiego stanu wody lub złych warunków pogodowych.
21. Koszty uczestnictwa w spływie pokrywają jego uczestnicy przed rozpoczęciem spływu wpłata na konto Organizatora.
22. O uczestnictwie w spływie decyduje kolejność zgłoszeń.
23. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat w przypadku złożenia rezygnacji 7 dni przed spływem kajakowym.
24. W przypadku zgłoszenia rezygnacji w dniu rozpoczęcia spływu, spóźnienia na zbiórkę, skrócenia pobytu na spływie itp. opłata za spływ nie podlega zwrotowi.
25. Uczestnicy spływu są ubezpieczeni od NNW.
26. Uczestnicy wyrażają zgodę na fotografowanie spływu. Zdjęcia mogą być wykorzystywane do celów promocyjnych spływu.