Ochrona Danych Osobowych mosir zw

1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej woli z siedzibą przy ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza 2-18, 98-220 Zduńska Wola.
Wszelkie dane osobowe Administrator przetwarza i przechowuje zgodnie z przepisami prawa, w tym zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
2. W MOSiR powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD) – kontakt: Anna Becalik iod.anna.becalik@gmail.com .
3. Wszelkie posiadane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) w celu:
– zawarcia i wykonania umów sprzedaży,
– wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być operatorzy pocztowi, kurierzy, policja, prokuratura, komornicy, urzędy skarbowe, banki oraz inne instytucje.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do: – zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących spółce, – wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych, rachunkowych),
7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w Polsce lub innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, właściwym ze względu na miejsce pobytu.
8. Podanie przez Państwo danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub jest dobrowolne na zasadzie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych. Nie podanie danych uniemożliwi zawarcie umowy.
9. Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.

Partnerzy mosir zw