Ochrona Danych Osobowych mosir zw

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli reprezentowany przez Dyrektor Magdalenę Kazek. Z Administratorem można skontaktować się listownie: 98-220 Zduńska Wola ul. Łaska 90, e-mailowo: sekretariat@mosir-zdunskawola.pl oraz telefonicznie: 43 656 94 95.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Anna Becalik, z którym można się skontaktować e-mailowo: iod.oswiata@zdunska-wola.pl
 3. 3. Dane osobowe przetwarzamy w celu realizacji zadań z zakresu sportu i rekreacji na obiektach sportowych MOSiR Zduńska Wola oraz świadczenie usług w zakresie prowadzonej działalności statutowej.
 4. a) 6 ust. 1 lit. c, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 5. b) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
 6. c) 6 ust. 1 lit. b przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 7. d) art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. na podstawie zgody udzielonej w celach określonych każdorazowo w przekazywanych formularzach zgody.
 8. e) podstawą przetwarzania danych w zakresie monitoringu wizyjnego zainstalowanego na Stadionie Miejskim ul. Łaska 90 jest art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1378).
 9. Odbiorcami danych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
 10. 5. Dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa, czas niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania
 11. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 12. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 13. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 14. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 15. Administrator danych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 16. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Partnerzy mosir zw