Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MOSiR Zduńska Wola:

www.mosir-zdunskawola.pl

Data publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej:  2019-04-04

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-09

Status pod względem zgodności z ustawą:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:
Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

– pochodzą z różnych źródeł,
– posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
– niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-02
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest:

Magdalena Kazek

dyrektor@mosir-zdunskawola.pl

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 6569495.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury:
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna:
W skład obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Zduńskiej Woli wchodzą:

Stadion Miejski przy ul. Łaskiej 90, na którym znajduje się infrastruktura sportowa oraz budynek szatniowo-socjalny. Obiekt posiada parking przed parkiem z możliwością dojścia do budynku ścieżką z kostki brukowej oraz parking przed budynkiem z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. W parku dodatkowo znajduje się integracyjny plac zabaw dostosowany dla dzieci niepełnosprawnych. W budynku szatniowo-sanitarnym znajduje się winda oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.

Stadion Miejski przy ul. Okrzei 1-5, na którym znajduje się infrastruktura sportowa a także budynek szatniowo-sanitarny. Budynek oraz szatnie na Orliku nie są w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych – nie ma podjazdów dla wózków inwalidzkich oraz toalet.

Obiekt sportowo-rekreacyjny przy ul. prof. dr. Tadeusza Kobusiewicza 2-18, na którym znajdują się baseny zewnętrzne wraz z sanitariatami, sala sportowo-konferencyjna oraz pomieszczenia administracyjne, teren rekreacyjny i skatepark.  Ścieżki na basenach zewnętrznych wyłożone są kostką brukową co ułatwia poruszanie się osobom niepełnosprawnym, do sanitariatów prowadzi podjazd dla wózków a łazienki posiadają toalety z prysznicami dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek w którym znajdują się pomieszczenia administracyjne oraz sala sportowo-konferencyjna nie są dostosowane dla wózków inwalidzkich. Na parkingu przed obiektem wydzielone jest miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Kompleks „Moje boisko- Orlik 2012” przy ul. Zielonej 46a, na którym znajdują się boiska do gry w piłkę nożną oraz boisko wielofunkcyjne i budynki szatniowe są tylko w części dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Szatnie nie posiadają podjazdów dla wózków inwalidzkich.

Do wszystkich budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zduńskiej Woli nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych:

Podmiotowa strona została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę.

Aplikacje mobilne:

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Partnerzy mosir zw